Tillväxt, vad är det?

by Lina Fogelberg & Petra Trobäck, Morphosis

Berättelser, baserade på verkliga händelser, som utforskar tre underliggande logiker som genom sin inneboende dynamik både kan vårda och urholka relationer och i förlängningen leda till ett systems slutgiltiga kollaps:

  • Keeping up with the Joneses (symmetriskt/konkurrerande system)
  • Show me your cards and I´ll show you mine (tillbakahållande system)
  • David and Goliath (komplementärt/hierarkiskt system)


Berättelser som med sina paradoxer inte ger några svar utan är ämnade att utmana existerande föreställningar; en inbjudan att ompröva idén på vilken vår tids tillväxtberättelse vilar.


Skrivna av Lina Fogelberg och Petra Trobäck och dramatiserade av lärare och studenter vid Stockholms Konstnärliga Högskola (Peter, Tinna, Åsa, Maria, Nathalie, Caroline, Ejke och Vilja-Louise)


//

Tune into stories, based on true events, that explore three underlying logics that through their inherent dynamics can both nurture and erode relationships and in the long run lead to the final collapse of a system.

  • Keeping up with the Joneses (symmetrical/competing system)
  • Show me your cards and I´ll show you mine (system hold back)
  • David and Goliath (complementary/hierarchical system)

The stories, with their paradox, won't present you with answers but aiming to expand your perception; an invitation to rethink the idea on which the growth narrative of our times rests. The stories are written by Lina Fogelberg and Petra Trobäck and portrayed by teachers and students at Stockholm University of the Arts (Peter, Tinna, Åsa, Maria, Nathalie, Caroline, Ejke och Vilja-Louise.)


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • Society & Culture
  • Arts
  • Business