Konstkritik #5 - Fredrik Svensk

Hur kan konstkritisk subjektivitet och praktik förstås i relation till vår tids ojämlikheter och konflikter? I det femte avsnittet i programserien För en samtida konstkritik pratar Patrik Haggren och Daniel Terres från Urban Konst med Fredrik Svensk, konstkritiker, chefredaktör för Paletten och konstteoretiker vid HDK-Valand, Göteborgs universitet. Samtalet utgår ifrån Svensks pågående essäserie "Vithetens konstkritiska organisationsprincip", Paletten 2020, och behandlar konstkritik såväl som en verksamhet utförd av konstkritiker i offentligheten, som en allmän verksamhet bland alla som förhåller sig till konst.

I samtalet diskuteras hur konstkritiken i sin avsaknad av tydliga måttstockar både kan ha en inkluderande funktion och ge upphov till nya hierarkier mellan människor och uttryck i staden. Samtalet berör också konstkritiken som en integrerad del av styret av Sverige genom fostrandet av civiliserade medborgare – i en demokrati som långt in på 1900-talet kombinerade ekonomisk tillväxt med ökad jämlikhet och planeringen av bättre bostäder för alla. Men vad händer när ekonomin stagnerar och den estetiska kultur som motiverat konstkritiken utmanas av krafter som betecknats som mindre civiliserade? Samtalet följer utvecklingen av denna dubbelhet och motsättning i skiftet mot en allt mer decentraliserad, privatiserad och segregerad urban verklighet.

Den etablerade konstkritiken har på senare år kritiserats för att slå vakt om en konventionell konstsyn som inte hänger med i tiden. I den här digitala programserien undersöker därför Urban Konst hur kritik kan skapas utifrån olika sätt att producera och betrakta konst; inom poesin, graffitin, aktivismen och filosofin.

Samtalet ägde rum den 4 februari 2021
Musik: intro och outro av Wako Nazca Guerrilla Callejera
Foto: Juan Gomez, Unsplash.