I never knew you - Simon Richardus

Simon continues the sermon on the mount series with Matthew 7.21-23