5. First Webinar Series-Resume (اولین مجموعه‌ی وبینارها-رزومه‌‌نویسی)

در پنجمین و این اپیزود کوتاه تولید شده توسط زندگی حقیقی در کانادا، مجید بسطامی درباره‌ی مجموعه‌ی وبینارهای رایگان برنامه‌ریزی شده در دسامبر توضیح می‌دهد از جمله اینکهچرا بحث رزومه‌نویسی برای این سری انتخاب شد؟دو نکته مهم و کلیدی در مشکل رزومه‌نویسی ایرانیان؟این مباحث برای چه کسانی مفید است؟روز و زمان وبینارها بر چه اساسی انتخاب شده است؟Music: Light Dance Corporate LoopCopyright: soundbounce