2: College or University, Part1: What is a College? (کالج یا دانشگاه، قسمت اول: کالج چیه؟)

در دومین اپیزود تولید شده توسط زندگی حقیقی در کانادا، مجید بسطامی به مقایسه‌ی میان دانشگاه و کالج می‌پردازد. در قسمت اول از این مقایسه، از این بحث می‌شود که واژه «کالج» برای چه مراکزی بکار گرفته می‌شود و چرا مهم است تا آنها را با هم اشتباه نگیریم و بدانیم که دقیقا چه نوع کالجی را با دانشگاه مقایسه می‌کنیم.Music: Light Dance Corporate LoopCopyright: soundbounce