1: Active Vs. Passive Job Searching (روش‌های فعال و غیرفعال در جستجوی شغلی)

در این اپیزود تولید شده توسط زندگی حقیقی در کانادا، به دو رویکرد مختلف در روش‌های جستجوی شغلی و توزیع رزومه، مقایسه آنها از نظر صرف وقت و انرژی و احتمال موفقیت هر یک پرداخته شده است.  Music: Light Dance Corporate LoopCopyright: soundbounce