Sektorer för en aktiemarknad som fortsätter peka nedåt

Räkna med en fortsatt volatil börs drivet av osäkerhet kring konjunktur, räntor, inflation, geopolitik och åtstramande centralbanker.
Hur ska investera agera när vi har en stor osäkerhet framför oss?
Karl Hedberg, aktiechef Carnegie Private Banking, pratar om hur aktiemäkleriet rådger sina kunder att agera just nu.

Mer om aktien som nämndes i avsnittet här: https://www.carnegie.se/podd/unkown/sektorer-for-en-aktiemarknad-som-fortsatter-peka-nedat/


Denna podcast är utgiven av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ).
Risker
Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner.
De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.