Spikat paket

Inledning


 • Riksdagen beslutade om ändringsbudgeten redan i fredags 3 april, istället för idag måndag 6 april

 • Inte många nyheter men ett par klargöranden och förtydliganden

 • Några uteblivna förändringar som önskades

 • Nyheter och förtydliganden jämfört med tidigare podcasts är markerat i rött - gamla texter som är ändrade är överstrukna

 • Syns endast på hemsidan

 

Sjuklön och sjukpenning

Hur sjuklön- och sjukpenning normalt fungerar


 • Dag 1 gör arbetsgivare karensavdrag = normalt ingen lön för den anställde från vare sig försäkringskassa eller arbetsgivare

 • Dag 2-14 (kalenderdagar – INTE arbetsdagar) = arbetsgivaren betalar sjuklön (80% av normal lön)

 • Dag 8 måste sjukintyg presenteras

 • Dag 15+ = Försäkringskassan tar över och beslutar om sjukpenning till den anställde (ca 80% av lönen – arbetsgivaren betalar ingenting - anställd visar sjukintyg - finns tak så de som tjänar mycket får endast ersättning för lägre del av lönen

 • Kan finnas försäkringar eller avtal som gör att anställd får mer och/eller arbetsgivaren betalar mer

Karensavdrag slopas


 • Nu betalar staten ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden 
  • Den anställde ansöker via "Mina sidor" hos Försäkringskassan 


 • Man ansöker hos Försäkringskassan precis som för sjukperioder över 14 dagar

 • Gäller från 11 mars 13 mars – kan sökas retroaktivt

 • Gäller till 31 maj – med möjlighet till förlängning

 • Den anställde ska få 700 kr i sjukpenning oavsett karensavdragets storlek

Slopat krav på läkarintyg


 • Behövs inte läkarintyg på 8e dagen

 • Läkarintyg till Försäkringskassan behövs inte heller dag 15 utan först dag 22 
  • Gäller från 27 mars 


 • Slopandet gäller från 13 mars 

 • Upphör när regeringen så säger

 • För att avlasta sjukvården

 • Gäller även barn vid VAB

 • Ska även gälla enskild näringsidkare (som söker sjukpenning efter sin karenstid)

Sjukpenning till enskilda näringsidkare


 • Enskilda firmor och Handelsbolag – dvs privatpersoner med F-skatt

 • Normalt 7 karensdagar - man "betalar sig själv första sju dagarna" - sedan kan man söka sjukpenning hos Försäkringskassan 
  • Kan också välja 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens 


 • Kompenseras vid sjukdom med schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagar 
  • Schabloniserad sjukpenning ska vara 804 kr/dag - oavsett tidigare inkomst eller normalt SGI (SjukpenningGrundande Inkomst) 


 • Samma period 11 mars-31 maj

Ersättning för sjuklönekostnader


 • Sedan ett par år får vi ersättning för höga sjuklönekostnader 

  • Skriver med på arbetsgivardeklarationen varje månad 

  • Får tillbaka ett belopp på våren året efter  • Nu skall staten ta över hela sjuklöneansvaret under april-maj 

  • Oklart om det ska gälla sjuklöner som utbetalas under april-maj eller som uppstår under april-maj 

  • Ska hanteras inom det befintliga systemet för höga sjuklönekostnader 

  • Det får mig att gissa att det kommer gälla sjuklöner utbetalade under april-maj  • Arbetsgivaren fortsätter betala ut, men får ersättning av staten

 • Inga detaljer hur detta fungerar praktiskt – får man årsvis som tidigare eller blir det speciell utbetalning? Detaljer kommer senare.

 

Korttidspermittering/Korttidsarbete

Planen om korttidsarbete


 • 2013 skapades en nödplan som kunde aktiveras för framtida stora lågkonjunkturer = korttidsarbete

 • Innebär att anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön medan kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten

 • Syftet att inte behöva säga upp personal

 • Stödet lämnas till arbetsgivaren efter att Tillväxtverket har godkänt

 Villkor för godkännande


 • Arbetsgivare har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter 

  • Finansutskottet uttalade sig att en tolkning av "ekonomiska svårigheter" kommer att vara arbetsgivaren skulle behöva göra omfattande uppsägningar vid uteblivet stöd 

  • Finansutskottet anser inte heller att det är försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd samtidigt genomför utdelningar eller dylika utbetalningar

  • Tillväxtverket styrkte och sa att om företag agerar på sätt som visar på att de inte befinner sig i svårt ekonomisk läge finns möjlighet att reglera stödet i samband med avstämningen  • Svårigheterna orsakats av något utanför arbetsgivarens kontroll

 • Svårigheterna kunde inte rimligen förutses eller undvikas

 • Arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (uppsägning av ej verksamhetskritisk personal utan tillsvidareanställning – om det är möjligt) - arbetsgivare ska ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten - även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska så det finns inget generellt krav att säga upp konsulter och inhyrd personal

 • Arbetsgivare ska ha avtal om korttidspermittering (mer nedan)

 • Företag får inte godkänt om de…: 

  • är på obestånd

  • har förfallna skatteskulder

  •  är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning

  •  har näringsförbud 

  • är under rekonstruktion  • Tidigare gällde korttidspermittering inte företag vars verksamhet huvudsakligen är finansierad av allmänna medel - detta är nu ändrat så även dessa företag omfattas 
  • Till exempel privattandvård och flera typer av sociala företag 


Avtal om korttidspermittering


 • Centralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen (mellan fack och arbetsgivarförbund vid kollektivavtal antar jag)

 • Finns det inte så måste 70% av arbetstagarna på driftenheten underteckna avtalet

 • Driftenhet = en butik eller ett café om man har flera

 • Avtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden minskar och storleken på löneminskningen

Anställda som omfattas


 • Anställda som var anställda minst tre månader före den månad då Tillväxtverket godkänner 

  • Möjligtvis går det INTE att retroaktivt korttidspermittera nyanställd 

  • Lagtexten kan utläsas som att om man anställer någon i februari så kan man i maj ansöka retroaktiv korttidspermittering från mars (två månader retroaktivt) vilket betyder att man får stöd från personens andra månad (utan att hen varit anställd i tre månader vid stödtillfället) 

   • Jurister till vissa företagare kring oss har påstått att det inte går

   • Lagförslagets text tyder på att när personen blivit anställd i tre månader så borde man kunna ansöka om innevarande månad plus två månader bakåt

   • Får medhåll från vana tolkare på t.ex. BL Information

 • Månaden Tillväxtverket godkänner kallas ”Jämförelsemånad”

 • Arbetsgivaren måste varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde den månad stödet avser

 • Anställde måste haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som den månad stödet avser

 • Arbetsgivaren (företagaren/ägaren) och hens familj omfattas ej 

  • Först skrev Tillväxtverket en tolkning att stödet gäller "anställda ägare" i aktiebolag och även handelsbolag(!) 

  • Riksdagen beslutade att även arbetsgivarens familj skulle omfattas 

  • Så enligt Tillväxtverket (som ju ska besluta och betala ut detta stöd) är det enbart enskild näringsidkare ("ägaren" i enskild firma) som står utanför och inte kan korttidspermitteras 

  • Tänk på att då ska alltså "anställda ägare" medräknas när man beräknar de 70% som måste skriva under  • Familj = barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll

 • Gäller alla anställda oavsett anställningsform

 • Även de med anställnings-subventioner

 • Även uppsagda eller varslade omfattas av stödet 
  • Inget löneavdrag om de är arbetsbefriade pga regler i lagen om anställningsskydd


Arbetstidsminskning


 • Tre fasta nivåer av minskad arbetstid att välja på för att få stöd: 

  • 20%

  • 40%

  • 60% • Löneminskningen skall vid vare nivå då vara fördelad mellan stat – arbetsgivare – och anställd på följande sätt

 | Arbetstidsminskning | Anställd | Arbetsgivare | Stat

| 20%                            | 4%         | 1%                  | 15%

| 40%                            | 6%         | 4%                 | 30%

| 60%                            | 7,5%       | 7,5%              | 45% 

 • Exempel: 

  • Lön 30.000 kr

  • Minskar arbetstid med 60%

  •  Anställd minskad lön 7,5% x 30.000 kr = 2.250 kr

  •  Lön efter avdrag 30.000 – 2.250 = 27.750 kr

  •  Arbetsgivaravgifter 31,42% x 27.750 kr = 8.719 kr

  •  Total lönekostnad före bidrag 27.750 + 8.719 = 36.469 kr

  •  Bidrag från Tillväxtverket 45% x (30.000 kr + 31,42% arbetsgivaravgift) =36.469 = 17.741 kr

  •  Total lönekostnad efter bidrag 36.469 – 17,741 = 18.272 kr

  •  Total kostnadsbesparing = 18.272/(30.000 kr + 31,42%) = 47,5%

  •  Så arbetsgivaren betalar för de 40% som arbetstagaren faktiskt jobbar och sedan ytterligare 7,5% som tabellen ovan visar

  • Observera att exemplet förutsätter fulla arbetsgivaravgifter - med den nu beslutade nedsättningen blir beloppen lite annorlunda eftersom en del av det totala bidraget i exemplet ovan erhålls genom sänkta arbetsgivaravgifter


 

 Lönetak

 • Lönetak = 44.000 kr 
  • Vid högre lön än 44.000 kr beräknas stöd som om lönen vore 44.000 kr 

Beräkning av preliminärt stöd (formel)


 • Tar hänsyn till frånvaro – vilket måste göras

 • 98,6% x (ordinarie kontant lön) x (arbetstidsminskning) x (närvarokvot)

 • Ordinarie kontant lön = Den lön som anställde normalt skulle haft under stödmånaden (dock max 44.000 kr)

 • Närvarokvot = ordinarie arbetstid minskad med frånvaro (sjuk, semester, VAB, etc.) delat med ordinarie arbetstiden 
  • Exempel – anställd skulle jobbat 20 dagar men fick semester i fyra dagar = (20-4)/20 = 80% närvarokvot


 • Exempel på beräkning av preliminärt stöd 

  • Lön 30.000 kr

  •  Arbetstidsminskning = 60%

  •  Närvarokvot (20-4)/20 = 80%

  •   98,6%  x  30.000 kr  x  60%  x  80% = 14.198 kr Tidsperiod

 • Stödet beviljas för max sex månader i följd – möjlighet till tre månaders förlängning om svårigheterna kvarstår

Ansökan och utbetalning


 • Från och med 7 april kan vi ansöka hos Tillväxtverket 

  • Ersättning kan dock beviljas för permitteringar från och med 16 mars

  • Ansökan ska ha lämnats till Tillväxtverket inom två månader från utgången av den månad stöd ansöks för 

  • Vill man ha stöd för mars blir alltså 31 maj sista datum att ansöka • Utbetalning kommer direkt från Tillväxtverket – istället för genom skattekontot som nuvarande regler om korttidsarbete dikterar

Avstämning

 • Avstämning sker var tredje månad 

  • Uppfyller företaget fortfarande villkoren för godkännande?

  • Har arbetstids- och löneminskningen tillämpats enligt avtalad nivå

  • Återbetalningsskyldig om man inte minskat tillräckligt mycket

  • Rätt till ytterligare stöd om man jobbat mindre

  • Anmälan om avstämning görs av företaget inom två veckor från avstämningstidpunkten 
   • Sen anmälan = 100% återbetalningsskyldighet 
Anstånd med skatter och moms

Tillfälligt anstånd


 • Den månatliga preliminärskatten (f-skatt) 

  • Man får inte uppskov med den månatliga preliminärskatten (f-skatten) 

  • Den kan ju i viss utsträckning regleras genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration • Arbetsgivarskatter

 • Månads- och kvartalsmoms (ej årsmoms) 
  • Man får söka även för årsmoms som skulle ha deklarerats någon gång mellan 191227-210117 


 • Högst för tre månaders moms/arbetsgivarskatter/preliminärskatt

 • Max ett års anstånd 
  • Ett år från dagen då anståndet beslutades 


 • Betalas in inbetalningsdatumet efter att anstånd förfallit

 • Gäller perioderna januari – september 2020

 • Redan gjord inbetalning kan återbetalas

 • Skatteverket har uttalat att de inte ska utkräva personligt anståndsansvar för anståndsskatt

Anståndsavgift


 • Vanliga skattekontoräntan + 0,3% 

  • Det är vanliga skattekontoräntan som i skrivande stund är 1,25% per år… 

  • …PLUS en avgift på 0,3% per månad på anståndsbeloppet 

  • Exempel 

   • Anstånd på 100.000 kr i 12 månader 

   • Ränta = 1,25% x 100.000 kr x 1 år = 1.250 kr 

   • Avgift = 0,3% x 100.000 kr x 12 månader = 3.600 kr 

   • Total lånekostnad = 1.250 kr + 3.600 kr = 4.850 kr  • Till skillnad från bankränta är denna ränta inte avdragsgill 

  • Finansutskottet hade bett regeringen "tänka om" gällande räntenivån - ingen justering i det förslag som riksdagen beslutade om  • Tas ut en gång per månad från Skattekonto 
  • Allt betalas den dag anståndet förfaller 


Inget för ”oseriösa företag”

 • Bara för företag som… 

  • inte misssköter sin ekonomi

  • inte har stora skatteskulder 
   • Ingen definition av vad "stora" skatteskulder innebär Ikraftträdande


 • 7 april 30 mars 

 • Från 7 april 30 mars  kan Skatteverket bevilja anstånd

 • Ansökan kan alltså gälla tre månaders skatter från och med januari 2020

 

100% Periodiseringsfond för enskild firma


 • Normalt kan enskild firma varje år avsätta maximalt 30% av vinsten i en periodiseringsfond

 • Periodiseringsfond skall återbetalas det sjätte året efter det år avsättningen skedde

 • Nu föreslås att 100% av vinsten för 2019 ska kunna avsättas i periodiseringsfond 

  • Det betyder att inga egenavgifter och ingen ”vanlig skatt” betalas för 2019

  • Observera att det är ett lån i upp till 6 år

  •  En tumregel är att 50% av det belopp du avsätter är det du får betala i skatt det året du återför det. 

  • Det gör också att du får tillbaka din preliminärskatt för 2019 (det belopp betalat varje månad från februari 2019 – januari 2020, ofta kallat F-skatt)

  • Skicka in preliminär inkomstdeklaration senast 30 juni för att få dem omgående •  Var noggrann med att förstå att det är ett lån som ska betalas tillbaka – inget annat

 • Ingen ränta utgår naturligt på periodiseringsfond i enskild firma - till skillnad från tidigare nämnda anstånd med skatter och till skillnad från periodiseringsfond i aktiebolag

 • Varning: Tänk på att om du återför dem ett år när det går bra kan du komma över brytpunkten och få betala högre skatt

 • Tips: Du kan skicka in en rättning inom fem kalenderår (alltså senast under 2025)

 • Tänk på: Innebär även att du återhåller den månatliga preliminärskatt du betalat under 2019 


Nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter


 • Arbetsgivaravgifter sänks från 31,42% till 10,21%

 • Träder i kraft 6 april enligt förslag

 • Gäller löner under mars-juni 

  • Avvakta med arbetsgivardeklarationen för mars 

  • Om beslutet går igenom (vilket förväntas) ska ett kryss sättas i ruta 062 i arbetsgivaruppgiften för de anställda som det begärs för • Gäller för 30 anställda 

  • Har man fler så gäller det bara  för 30 av alla anställda

  • Har man fler så undanta då de med lägst lön (om ingen har under 25.000 spelar det ingen roll givetvis) • Gäller lön upp till 25.000 kr 
  • Har man högre lön är det fulla avgifter för lönen ÖVER 25.000 kr


 • Exempel: Lön på 35.000 kr. På de första 25.000 kr betalar vi 10,21%. På de resterande 10.000 kr betalar vi vanliga 31,42%

 • För en anställd med minst 25.000 kr i lön blir det en rabatt på ca. 5300 kr/mån

 • Motsvarande sänkning för Egenavgifterna 

  • ”Arbetsgivaravgifter” för enskild firma och handelsbolag

  • Identisk sänkning – men lättnaden kommer alltså när privata skatten för 2020 ska betalas november 2021-mars 2022

  • Egenavgifter betalas ju årsvis i privata inkomstdeklarationen

  • Är innan sänkning 28.97% för de som har 7 karensdagar (standard)

  • Eftersom 4 månader av 12 är sänkt avgift, så betalar vi för hela året 10,21% (ålderspensionen) men resterande del av egenavgiften betalar vi endast 2/3 (8  av 12 månader) 
   • För 7 karensdagar blir det alltså 22,72% sett över hela året. 


  • Istället för ovanstående förslag betalas 10,21% på de första 100.000 kr vinst, därefter vanliga (28,97% för de som inte valt annat än 7 karensdagar) • Får inte kombineras med regionalt stöd - har man fler än 30 kan de överskjutande använda regionalt stöd

 • Kan kombineras med Växa-stöd, då undantas den personen från de 30

 • Stöd för forskning och utveckling kan tillämpas för anställda som inte har nedsättning

 

Bolags-/Föreningsstämmor


 • ABL (AktieBolagsLagen) menar att man måste hålla stämma

 • Nu blir det lättare att ta in t.ex. fullmakter för att vissa inte ska behöva delta men ändå kunna göra sin röst hörd

 • Inte mycket som påverkar småföretagare som inte "kallar ägarna till stämma"

 

Fortfarande förslag

Tillfälligt förstärkt A-kassa


 • Medlemsvillkor sänkds till 3 månader (från 12 månader)

 • 60 timmar/månad under sex månader eller minst 420 timmar

 • A-kassans ersättningstak höjs till 1200 kr/dag från 910 kr, de först 100 dagarna

 • Grundbeloppet höjs från 510 kr från 365 kr per dag

 • Sex karensdagar innan man får ersättning slopas

Vilande företag hos a-kassan


 • ”Vilande företag” i sig är ingen officiell status ett företag kan ha – bara ett uttryck i folkmun för olika grader av inaktiva bolag

 • A-kassan använder termen med sina egna krav vad som ska uppfyllas

 • Ofta får man inte ha ett aktivt bolag om man vill få ut a-kassa – ibland kan ett inaktivt bolag tillåtas

 • Ett exempel på en a-kasse-regel är att du får ha bolaget vilande var femte år 

  • Om du haft bolaget i fem år kan du ha det vilande en gång 

  • Sedan måste du ha bolaget i fem år till 

  • När det är vilande kan du få a-kassa utan att lägga ned det 

  • Om du inte kan ha det vilande måste du sälja/avregistrera bolaget för att få a-kassa  • Förslaget nu innebär att företagare får lägga bolaget vilande oavsett om de haft bolaget i fem år eller haft det vilande senaste fem åren

 • Detta så företagare kan erhålla a-kassa under den här perioden fram tills att ”marknaden är på fötterna igen” och företaget kan återaktiveras

Lättare lån


 • Staten tar 70% av risken vi långivning

 • Banken tar resterande 30%

 • Sammanlagt 100 miljarder kr

 • Max 75 miljoner kronor per företag

 • Max tre års lånetid

 • Låntagare ska kunna skjuta på betalningen av ränta(!) de första 12 månaderna 
  • Skjuta betalningen fram i tiden – räntan måste fortfarande betalas  


   Stöd för hyressänkningar


 • Om hyresvärden sänker hyran så kan de senare få återfå del av sänkningen från staten

 • Max belopp är 50% av den nedsatta hyran, dock max 25% av ursprungliga hyran 
  • Det betyder i praktiken att om vi halverar hyran för en hyresgäst så kan vi återfå halva den sänkningen 


 • Gäller utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa ”andra verksamheter” 

  • Okänt exakt vad som avses med andra verksamheter – lämnas öppet för bedömning misstänker jag 

  • Kommer baseras på företagets SNI-kod • Kompensation söks av hyresvärden via Länsstyrelserna

 • Måste godkännas av EU

 • Gäller under perioden 1 april – 30 juni

 • Avtal om hyresminskning måste slutits innan 30 juni 2020

 • 5 miljarder kr avsätts för denna åtgärd

 

Annat företagsrelaterat

Årsredovisning


 • FAR säger att man bör uppdatera med uppgifter om hur Coronona påverkar företaget

 • Balansräkningen - kanske tillgångar minskar i värde 

 • Om kunder påverkas så att ens företag kommer påverkas indirekt