3 اهرم برای رسیدن به جایگاه مطلوب در گوگل

جایگاه مطلوب یعنی رشد مستمر برای رسیدن به جایگاه واقعی خودمان

برای رسیدن به جایگاه واقعی باید یک سری اقدام ها را بصورت روتین انجام دهید

روتین با عادت متفاوت است!

در روتین ما کارها را طور دیگری در هر بار انجام می دهیم.

این پادکست صوتی را پیشنهاد میکنم تا انتها گوش دهید.