مبارزه با کمال گرایی در تولید محتوا

قبول کنیم که در تولید محتوا کمال گرا هستیم.

همین کمال گرایی آسیب های جدی به ما زده

در این پادکست 2 راهکار برای مقابله با کمال گرایی در تولید محتوا گفتم

امیدوارم کامل بشنوید و بکار بگیرید