پرسش های گران

پرسش ها را باید گران کرد زیرا پرسش های ارزان به ارتقا شما کمکی نمی کند.


برای اینکه پرسش های خود را گران کنید می توانید فیلم وبینار "حل پیشرفته سوال به کمک گوگل" را از طریق لینک زیر تهیه کنید.


https://khateyek.com/product/%D8%AD%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84/