تفاوت قیف بازاریابی و کمپین

تفاوت اینو وقتی درک کنی بهتر میتونی اقدام های دیجیتال مارکتینگ را مدیریت کنی
ما در دوره ماراتون سئو به طراحی قیف بازاریابی و کمپین میپردازیم
من همیشه تاکید بر قیف میکنم تا کمپین، کمپین ها موقت هستند ولی با بهینه سازی قیف های بازاریابی احتمال موفقیت شما بسیار بیشتر خواهد شد.