کسب و کار های کوچک نباید از برند های بزرگ پیروی کنند!

اگر کسب و کار کوچک 1 تا 3 نفری هستید برند های بزرگ را کنار بزارید.   این پادکست صوتی را از دست ندهید.