محتوای عالی در مقابل محتوای موثر

شاید فکر میکنیم که داریم محتوای موثر تولید میکنیم! هرچقدر در تولید محتوا آگاهیمان افزایش پیدا کند بهتر عمل میکنیم

این پادکستو از دست نده

گوینده: علی اکبر فرج

سایت و اینستاگرام خط یک را دنبال کنید

 

گوینده: علی اکبر فرج

اینستاگرام و سایت ما را دنبال کنید

https://khateyek.com/

https://www.instagram.com/aliakbar_faraj/