سه دسته بندی سئو کاران

سئوکاران در 3 دسته بندی قرار میگیرند که در این پادکست راجع به آن صحبت کردیم.
شما در کدام دسته بندی قرار دارید؟
اگر کارفرما هستید کدام دسته سئوکاران را نیاز دارید؟
این پادکست با محتوای ویژه را به شما و همه سئو کاران توصیه می کنم که بشنوید
فیلم نرخ بازگشت سرمایه در سئو را از طریق لینک زیر دریافت کنید
https://khateyek.com/product/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88/