تیرباران هدف در دیجیتال مارکتینگ

روی کدام هدف در دیجیتال مارکتینگ باید تمرکز کنیم؟

در این پادکست به این سوال پاسخ دادم.

همچنین پیشنهاد میکنم فیلم راه اندازی محصول را مشاهده کنید.

https://khateyek.com/product/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84/