گام چهارم: پیدا کردن سایت مورد نظر و ارتباط با آن

به چه سایت هایی برای تبلیغ مراجعه کنیم؟ در این پادکست روش پیدا کردن سایت مورد نظر را توضیح دادم.