مجلس یادبود محصول جدید

محصول راه اندازی میکنی ولی نمیفروشی و در نهایت حذفش میکنی

در این پادکست به 3 باوری پرداختم که اجازه نمیده که رشد کنید.

khateyek.com