گام اول: مشخص کردن محصول یا خدمت مورد نظر

انتخاب محصول را بیشتر مدیران اشتباه انتخاب میکنند! در این پادکست توضیح دادم که کدام محصول را برای تبلیغ انتخاب کنید.