CNS

by CNS www.citizen-news.org
CNS is committed to rights-based communication, policy and advocacy for development justice (focussing on health, gender and other SDGs)
 • News & Politics
 • Health
 • Science & Medicine
 • Science & Medicine
 • Government & Organizations

Episodes

 1. --:--[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 9 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิกOct 19, 2020
 2. --:--[podcast] Humanitarian response & sexual and reproductive health and rights in Asia PacificOct 12, 2020
 3. --:--[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 8 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การทำแท้งอย่างปลอดภัย และสุขภาพและสิทธิทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก อันเนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากลOct 06, 2020
 4. --:--[podcast] Safe abortion and sexual and reproductive health and rights in Asia PacificSep 28, 2020
 5. --:--[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 7 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง สุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของสูงอายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเนื่องในวันผู้สูงอายุสากลปี พ.ศ. 2563Sep 22, 2020
 6. --:--[podcast] International Day of Older Persons: Population ageing and SRHR in Asia PacificSep 14, 2020
 7. --:--[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 6 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง เรื่องนวัตกรรมทางการเงินในด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกSep 08, 2020
 8. --:--[podcast] Innovative financing for sexual and reproductive health and rights in Asia PacificAug 31, 2020
 9. --:--[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 5 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกAug 28, 2020
 10. --:--[podcast] Climate change and sexual and reproductive health and rights in Asia PacificAug 17, 2020